Disclaimer

Dit is de website van ENGIE Nederland (hierna aangeduid als: 'ENGIE'). Het gebruik van en de toegang tot deze website is onderworpen aan onderhavige disclaimer.

Aansprakelijkheid

Alle op deze website getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, doch ENGIE kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. ENGIE kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van specifieke informatie.

Indien informatie op deze site afwijkt van schriftelijk door ENGIE verstrekte informatie, zal die laatste informatie prevaleren, tenzij uit de bewoordingen of de context van die informatie uitdrukkelijk anders blijkt.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en de architectuur van deze site, waaronder alle op de site afgebeelde teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, merken, zijn eigendom van of in licentie bij ENGIE en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van ENGIE (of van de eventuele andere rechthebbende(n)) is elke reproductie of gebruik, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik, verboden.

Wijzigingen

ENGIE behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en/of deze disclaimer op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Vragen en/of klachten

Voor vragen en/of klachten over (de inhoud van) deze website, kunt u zich wenden tot:

ENGIE Nederland
Afdeling Communicatie
Postbus 10087 
8000 GB ZWOLLE 
E-mail: [email protected]

Recht- en forumkeuze

Op het gebruik van en de informatie op deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Zwolle is bij uitsluiting bevoegd om over de geschillen te oordelen die eventueel mochten ontstaan in verband met het gebruik of de inhoud van deze website en/of deze disclaimer.

Privacy statement

ENGIE hecht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar afnemers en de bezoekers van deze website. Persoonlijke gegevens van afnemers en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ENGIE houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en aan de uitspraken van de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ENGIE Energie Nederland te Zwolle.

Verwerken van persoonsgegevens

Bij bezoek aan deze website kan om uw persoonsgegevens worden gevraagd. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een product of dienst. Deze gegevens worden door ENGIE gebruikt voor het accepteren van uw aanvraag. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van andere relevante producten en/of diensten van ENGIE. Uw persoonsgegevens zullen nimmer worden verstrekt ten behoeve van derden buiten de Groep.

Bezoekersgedrag

ENGIE houdt, uitsluitend in algemene en niet tot een individuele persoon herleidbare termen, de bezoekgegevens bij van deze website (zoals de meest bezochte pagina's). Op deze wijze kan ENGIE de inrichting van deze website alsmede de dienstverlening aan haar afnemers verder optimaliseren. Na analyse van deze gegevens kan bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de site worden gezet.

Cookies

Om het online gebruiksgemak te vergroten, maakt ENGIE gebruik van zogenaamde 'cookies'. Een 'cookie' is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan, zodat u reeds eerder ingevoerde informatie niet nogmaals hoeft te verstrekken. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren zal het merendeel van deze website gewoon voor u toegankelijk blijven. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet (geheel) goed functioneren.

Links naar andere websites

Deze privacy statement beschrijft uitsluitend de verwerking van persoonsgegevens voor onderhavige website en geldt uitdrukkelijke niet voor de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden waar mogelijke naar wordt doorverwezen. Raadpleeg de eigen privacy statements van die sites voor verdere informatie.

Wijzigingen

ENGIE behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacy statement op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Vragen en/of inzage

Voor vragen over deze privacy statement en/of inzage in of wijziging van uw persoonsgegevens zoals die bij ENGIE Nederland bekend zijn, kunt u zich wenden tot:

ENGIE Nederland
Afdeling Communicatie
Postbus 10087 
8000 GB ZWOLLE 
E-mail: [email protected]

Hoe kunnen wij jou helpen?

Neem vrijblijvend contact op met één van de specialisten van onze Klantenservice Elektrisch rijden.